یکشنبه-پنج شنبه

۹:۰۰-۱۸:۰۰

۰۲۱-۳۳۹۹۲۰۶۱

نماینده تچسم | نماینده techsem
نماینده وستکد | نماینده wesatcode
فروش سمیکرون | نمانیدگی semikron

صنعت و بازرگانی ریحانی با داشتن سال ها تجربه در زمینه الکترونیک قدرت و سیستم های القایی آماده خدمت گزاری میباشد

نماینده infineon

SKKQ 800/14E | SKKQ 800/18E| تریستور دوبل | ماژول تریستور | ماژول سمیکرون

سمیاستارت 2
تریستور آنتی پارالل برای راه اندازی نرم

VRRM / VDRM in V: 1400-1800
ITAV / IFAV in A :800
IFSM / ITSM in A: 5200

پارت نامبر:
08890055
08890050

وزن خالص: 1.2 کیلوگرم
کارخانه سازنده: سمیکرونکاربردها:
راه اندازهای نرم