یکشنبه-پنج شنبه

۹:۰۰-۱۸:۰۰

۰۲۱-۳۳۹۹۲۰۶۱

نماینده تچسم | نماینده techsem
نماینده وستکد | نماینده wesatcode
فروش سمیکرون | نمانیدگی semikron

صنعت و بازرگانی ریحانی با داشتن سال ها تجربه در زمینه الکترونیک قدرت و سیستم های القایی آماده خدمت گزاری میباشد

نماینده infineon

SKKQ 1200/14E | SKKQ 1200/18E | تریستور دوبل | ماژول تریستور | ماژول سمیکرون

سمیاستارت 2
تریستور آنتی پارالل برای راه اندازی نرم

ولتاژ: 1400-1800 ولت
جریان :1225 آمپر

پارت نامبر:
08890060
08890065


کاربردها:
راه اندازهای نرم