یکشنبه-پنج شنبه

۹:۰۰-۱۸:۰۰

۰۲۱-۳۳۹۹۲۰۶۱

نماینده تچسم | نماینده techsem
نماینده وستکد | نماینده wesatcode
فروش سمیکرون | نمانیدگی semikron

صنعت و بازرگانی ریحانی با داشتن سال ها تجربه در زمینه الکترونیک قدرت و سیستم های القایی آماده خدمت گزاری میباشد

نماینده infineon

MINISkiip | ماژول IGBT | ماژول آی جی بی تی | ماژول سمیکرون | ماژول Semikron

 آی جی بی تی SKiiP 01NAC066V3 | آی جی بی تی SKiiP 01NEC066V3 | آی جی بی تی SKiiP 02NAC066V3 | آی جی بی تی SKiiP 02NEB066V3 | آی جی بی تی SKiiP 02NEC066V3 | آی جی بی تی SKiiP 03AC126V1| آی جی بی تی SKiiP 03NAC12T4V1 |آی جی بی تی SKiiP 03NAC126V1 | آی جی بی تی SKiiP 03NEB066V3 | آی جی بی تی SKiiP 03NEB066V3 |آی جی بی تی SKiiP 04AC066V1 |آی جی بی تی SKiiP 11AC12T4V1 |آی جی بی تی SKiiP 11AC126V1 |آی جی بی تی SKiiP 11HEB066V1 |آی جی بی تی SKiiP 11NAB12T4V1 |آی جی بی تی SKiiP 11NAB065V1 |آی جی بی تی SKiiP 11NAB066V1 |آی جی بی تی SKiiP 11NAB126V1 |آی جی بی تی SKiiP 12AC12T4V1 |آی جی بی تی SKiiP 12AC126V1 |آی جی بی تی SKiiP 12ACC12T4V10 |آی جی بی تی SKiiP 12HEB066V1 |آی جی بی تی SKiiP 12NAB12T4V1 |آی جی بی تی SKiiP 12NAB065V1 |آی جی بی تی SKiiP 12NAB066V1 |آی جی بی تی SKiiP 12NAB126V1 |آی جی بی تی SKiiP 12NAB126V20 |آی جی بی تی SKiiP 13AC12T4V1 |آی جی بی تی SKiiP 13AC126V1 |آی جی بی تی SKiiP 13AC126V20 |آی جی بی تی SKiiP 13NAB065V1 |آی جی بی تی SKiiP 13NAB066V1 |آی جی بی تی SKiiP 14AC065V1 |آی جی بی تی SKiiP 14NAB065V1 |آی جی بی تی SKiiP 14NAB066V1 |آی جی بی تی SKiiP 15AC065V1 |آی جی بی تی SKiiP 15AC066V1 |آی جی بی تی SKiiP 16GH066V1 |آی جی بی تی SKiiP 22GB17E4V1 |آی جی بی تی SKiiP 22NAB126V10 |آی جی بی تی SKiiP 23AC12T4V1 |آی جی بی تی SKiiP 23AC126V1 |آی جی بی تی SKiiP 23ACC12T4V1 |آی جی بی تی SKiiP 23NAB12T4V1 |آی جی بی تی SKiiP 23NAB126V10 |آی جی بی تی SKiiP 23NAB126V1 |آی جی بی تی SKiiP 23NAB126V20 |آی جی بی تی SKiiP 24AC12T4V1 |آی جی بی تی SKiiP 24AC126V1 |آی جی بی تی SKiiP 24ACC12T4V10 |آی جی بی تی SKiiP 24GB12T4V1 |آی جی بی تی SKiiP 24GB17E4V1 |آی جی بی تی SKiiP 24NAB12T4V1 |آی جی بی تی SKiiP 24NAB12T4V10 |آی جی بی تی SKiiP 24NAB126V1 |آی جی بی تی SKiiP 24NAB126V10 |آی جی بی تی SKiiP 24NAB176V1 |آی جی بی تی SKiiP 25AC12T4V1 |آی جی بی تی SKiiP 25NAB065V10 |آی جی بی تی SKiiP 25NAB066V1 |آی جی بی تی SKiiP 25NEB066V1 |آی جی بی تی SKiiP 26AC12T4V1 |آی جی بی تی SKiiP 26AC066V1 |آی جی بی تی SKiiP 26GB12F4V1 |آی جی بی تی SKiiP 26GB12T4V1 |آی جی بی تی SKiiP 26GH12T4V11 |آی جی بی تی SKiiP 26MLI07E3V1 |آی جی بی تی SKiiP 26NAB066V1 |آی جی بی تی SKiiP 27AC066V1 |آی جی بی تی SKiiP 27GH066V1 |آی جی بی تی SKiiP 27MLI07E3V1 |آی جی بی تی SKiiP 28AC065V1 |آی جی بی تی SKiiP 28AC066V1 |آی جی بی تی SKiiP 28GH066V1 |آی جی بی تی SKiiP 28TMLI12F4V1 |آی جی بی تی SKiiP 29TMLI12F4V1 |آی جی بی تی SKiiP 34NAB12T4V1 |آی جی بی تی SKiiP 34NAB176V3 |آی جی بی تی SKiiP 35NAB12T4V1 |آی جی بی تی SKiiP 35NAB126V1 |آی جی بی تی SKiiP 35NAB126V10 |آی جی بی تی SKiiP 35TMLI12F4V2 |آی جی بی تی SKiiP 36GB17E4V1 |آی جی بی تی SKiiP 36NAB126V1 |آی جی بی تی SKiiP 36NAB126V10 |آی جی بی تی SKiiP 37AC12T4V1 |آی جی بی تی SKiiP 37AC126V2 |آی جی بی تی SKiiP 37NAB12T4V1 |آی جی بی تی SKiiP 37NAB12T4V10 |آی جی بی تی SKiiP 37NAB065V1 |آی جی بی تی SKiiP 37NAB066V1 |آی جی بی تی SKiiP 38AC12T4V1 |آی جی بی تی SKiiP 38AC126V2 |آی جی بی تی SKiiP 38AC176V2 |آی جی بی تی SKiiP 38GB12E4V1 |آی جی بی تی SKiiP 38NAB12T4V1 |آی جی بی تی SKiiP 38NAB066V1 |آی جی بی تی SKiiP 39AC12T4V1 |آی جی بی تی SKiiP 39AC12T4V10 |آی جی بی تی SKiiP 39AC065V2 |آی جی بی تی SKiiP 39AC065V4 |آی جی بی تی SKiiP 39AC126V2 |آی جی بی تی SKiiP 39AC126V20 |آی جی بی تی SKiiP 39GA12T4V1 |آی جی بی تی SKiiP 39MLI12T4V1 |آی جی بی تی SKiiP 39TMLI12T4V2 |

ردیف

نام

ولتاژ

(ولت)

جریان

(آمپر)

کاربردها

1

SKiiP 01NAC066V3

600

6

اینورتر تا 3.5 kVA

موتور معمولی 1.5kw

2

SKiiP 01NEC066V3

3

SKiiP 02NAC066V3

600

10

اینورتر تا 5 kVA

موتور معمولی 2.2kw

4

SKiiP 02NEB066V3

5

SKiiP 02NEC066V3

6

SKiiP 03AC126V1

1200

8

اینورتر پل سه فاز

7

SKiiP 03NAC12T4V1

-

8

SKiiP 03NAC126V1

یکسوکننده پل سه فاز

اینورتر پل سه فاز

9

SKiiP 03NEB066V3

600

15

اینورتر تا 5.6 kVA

موتور معمولی 3.0 kw

10

SKiiP 03NEB066V3

11

SKiiP 04AC066V1

600

20

اینورتر تا 6.3 kVA

موتور معمولی 4.0 kw

12

SKiiP 11AC12T4V1

1200

8

اینورتر تا 8 kVA

موتور معمولی 4 kw

13

SKiiP 11AC126V1

14

SKiiP 11HEB066V1

600

15

اینورتر تا 3.5 kVA

موتور معمولی 1.5 kw

15

SKiiP 11NAB12T4V1

1200

8

16

SKiiP 11NAB065V1

600

6

17

SKiiP 11NAB066V1

18

SKiiP 11NAB126V1

1200

8

اینورتر تا 8 kVA

موتور معمولی 4 kw

19

SKiiP 12AC12T4V1

1200

15

اینورتر تا 12 kVA

موتور معمولی 5.5 kw

20

SKiiP 12AC126V1

1200

15

اینورتر تا 10 kVA

موتور معمولی 5.5 kw

21

SKiiP 12ACC12T4V10

1200

15

اینورتر های 4 Q

22

SKiiP 12HEB066V1

600

15

یکسو کننده نیمه کنترلی تک فاز

چاپر ترمز

اینورتر پل 3 فاز

23

SKiiP 12NAB12T4V1

1200

15

اینورتر تا 12 kVA

موتور معمولی 5.5 kw

24

SKiiP 12NAB065V1

600

10

اینورتر تا 5 kVA

موتور معمولی 2.2 kw

25

SKiiP 12NAB066V1

26

SKiiP 12NAB126V1

1200

15

اینورتر تا 10 kVA

موتور معمولی 5.5 kw

27

SKiiP 12NAB126V20

28

SKiiP 13AC12T4V1

1200

25

اینورتر تا 14 kVA

موتور معمولی 7.5 kw

29

SKiiP 13AC126V1

1200

25

اینورتر تا 16 kVA

موتور معمولی 7.5 kw

30

SKiiP 13AC126V20

31

SKiiP 13NAB065V1

600

15

اینورتر تا 5.6 kVA

موتور معمولی 3.0 kw

32

SKiiP 13NAB066V1

15

33

SKiiP 14AC065V1

20

اینورتر تا 6.3 kVA

موتور معمولی  4.0 kw

34

SKiiP 14NAB065V1

20

35

SKiiP 14NAB066V1

20

36

SKiiP 15AC065V1

30

اینورتر تا 10 kVA

موتور معمولی 4.0 kw

37

SKiiP 15AC066V1

30

38

SKiiP 16GH066V1

50

اینورتر تک فاز تا 9.5 kVA

موتور تک فاز 4 kw

39

SKiiP 22GB17E4V1

1700

100

-

40

SKiiP 22NAB126V10

1200

15

اینورتر تا 10 kVA

موتور معمولی 4.0kw

41

SKiiP 23AC12T4V1

15

-

42

SKiiP 23AC126V1

25

اینورتر تا توان 16 kVA

موتور معمولی تا توان 7.5 kW

43

SKiiP 23ACC12T4V1

اینورترهای 4Q

44

SKiiP 23NAB12T4V1

اینورتر تا توان 14 kVA

موتور معمولی تا توان 7.5 kW

45

SKiiP 23NAB126V10

اینورتر تا توان 16 kVA

موتور معمولی تا توان  7.5 kW

46

SKiiP 23NAB126V1

اینورتر تا توان 14 kVA

موتور معمولی تا توان 7.5 kW

47

SKiiP 23NAB126V20

اینورتر تا توان 16 kVA

موتور معمولی تا توان 7 kW

48

SKiiP 24AC12T4V1

35

اینورتر تا توان 22 kVA

موتور معمولی تا توان 11 kW

49

SKiiP 24AC126V1

اینورتر تا توان 19 kVA

موتور معمولی تا توان 11 kW

50

SKiiP 24ACC12T4V10

اینورتر 4Q

51

SKiiP 24GB12T4V1

150

اینورتر تا توان 22 kVA

موتور معمولی تا توان  11kW

52

SKiiP 24GB17E4V1

1700

150

-

53

SKiiP 24NAB12T4V1

1200

35

اینورتر تا توان 22 kVA

موتور معمولی تا توان 11 kW

54

SKiiP 24NAB12T4V10

55

SKiiP 24NAB126V1

اینورتر تا توان 19 kVA

موتور معمولی تا توان 11 kW

56

SKiiP 24NAB126V10

57

SKiiP 24NAB176V1

1700

29

-

58

SKiiP 25AC12T4V1

1200

50

اینورتر تا 26 kVA

موتور معمولی 15 kw

59

SKiiP 25NAB065V10

600

75

اینورتر تا 10 Kva

موتور معمولی 4.0 kw

60

SKiiP 25NAB066V1

30

61

SKiiP 25NEB066V1

30

62

SKiiP 26AC12T4V1

1200

70

اینورتر تا 29 kVA

موتور معمولی 18.5 kw

63

SKiiP 26AC066V1

600

50

اینورتر تا 12.5 kVA

موتور معمولی 5.5 kw

64

SKiiP 26GB12F4V1

1200

200

-

65

SKiiP 26GB12T4V1

1200

200

-

66

SKiiP 26GH12T4V11

1200

70

اینورتر تک فاز

67

SKiiP 26MLI07E3V1

65

75

UPS

اینورتر خورشیدی

68

SKiiP 26NAB066V1

600

50

اینورتر تا 12.5 kVA

موتور معمولی 5.5 kw

69

SKiiP 27AC066V1

600

75

اینورتر تا 18 kVA

موتور معمولی 7.5 kw

70

SKiiP 27GH066V1

600

75

اینورتر تا 14 kVA

موتور معمولی 5.5 kw

71

SKiiP 27MLI07E3V1

750

100

UPS

اینورتر خورشیدی

72

SKiiP 28AC065V1

600

100

اینورتر تا 22 kVA

موتور معمولی 11 kw

73

SKiiP 28AC066V1

600

100

74

SKiiP 28GH066V1

600

/

اینورتر تا 16 kVA

موتور معمولی 7.5 kw

75

SKiiP 28TMLI12F4V1

1200

80

-

76

SKiiP 29TMLI12F4V1

150

-

77

SKiiP 34NAB12T4V1

35

-

78

SKiiP 34NAB176V3

1700

58

-

79

SKiiP 35NAB12T4V1

1200

50

اینورتر تا توان 26 kVA

موتور معمولی تا توان 15 kW

80

SKiiP 35NAB126V1

اینورتر تا توان 28 kVA

موتور معمولی تا توان 15 kW

81

SKiiP 35NAB126V10

82

SKiiP 35TMLI12F4V2

600

60

-

83

SKiiP 36GB17E4V1

1700

70

-

84

SKiiP 36NAB126V1

1200

70

اینورتر تا توان 36 kVA

موتور معمولی تا توان 18.5 kW

85

SKiiP 36NAB126V10

80

/

86

SKiiP 37AC12T4V1

75

اینورتر تا 36 kVA

موتور معمولی 22 kw

87

SKiiP 37AC126V2

اینورتر تا 35 kVA

موتور معمولی 18.5 kw

88

SKiiP 37NAB12T4V1

اینورتر تا 36 kVA

موتور معمولی 22 kw

89

SKiiP 37NAB12T4V10

90

SKiiP 37NAB065V1

600

60

اینورتر تا 18 kVA

موتور معمولی 7.5 kw

91

SKiiP 37NAB066V1

75

92

SKiiP 38AC12T4V1

1200

100

اینورتر تا 41 kVA

موتور معمولی 22 kw

93

SKiiP 38AC126V2

105

اینورتر تا 39 kVA

موتور معمولی 22 kw

94

SKiiP 38AC176V2

1700

100

-

95

SKiiP 38GB12E4V1

1200

300

-

96

SKiiP 38NAB12T4V1

اینورتر تا 41 kVA

موتور معمولی 22 kw

97

SKiiP 38NAB066V1

600

75

اینورتر تا 22 kVA

موتور معمولی 11 kw

98

SKiiP 39AC12T4V1

1200

150

اینورتر تا 50 kVA

موتور معمولی 30 kw

99

SKiiP 39AC12T4V10

100

SKiiP 39AC065V2

600

اینورتر تا 30 kVA

موتور معمولی 15 kw

101

SKiiP 39AC065V4

-

102

SKiiP 39AC126V2

1200

140

اینورتر تا 45 kVA

موتور معمولی 30 kw

103

SKiiP 39AC126V20

104

SKiiP 39GA12T4V1

150

-

105

SKiiP 39MLI12T4V1

-

106

SKiiP 39TMLI12T4V2

-