یکشنبه-پنج شنبه

۹:۰۰-۱۸:۰۰

۰۲۱-۳۳۹۹۲۰۶۱

نماینده تچسم | نماینده techsem
نماینده وستکد | نماینده wesatcode
فروش سمیکرون | نمانیدگی semikron

صنعت و بازرگانی ریحانی با داشتن سال ها تجربه در زمینه الکترونیک قدرت و سیستم های القایی آماده خدمت گزاری میباشد

نماینده infineon

SEMITOP سمیکرون | ماژول IGBT | ماژول آی جی بی تی | ماژول سمیکرون | ماژول Semikron

SK 9 BGD 065 ET | SK 9 DGD 065 ET | SK 10 DGDL 065 ET | SK 10 BGD 065 ET | SK 10 DGDL 126 ET | SK 10 GD 12T4 ET | SK 10 DGDL 12T4 ET | SK 15 GH 063 | SK 15 DGDL 12T4 ET | SK 15 DGDL 126 ET | SK 15 GD 12T4 ET | SK 20 DGD 065 ET | SK 20 DGDL 065 ET | SK 20 DGDL 066 ET | SK 20 GD 066 ET | SK 20 MLI 066 | SK 25 DGD 12T4 Tp | SK 25 DGDL 12T4 ETE2 | SK 25 DGDL 12T4 T | SK 25 DGDL 126 T | SK 25 GAR 12F4 TSC | SK 25 GB 12T4 | SK 25 GD 12T4 ET | SK 25 GD 12T4 ETp | SK 25 GD 126 ET | SK 25 GH 12T4 | SK 25 GH 063 | SK 25 GAD 063 T | SK 20 GD 063 | SK 30 DGDL 066 ET | SK 30 GBB 066 T | SK 30 GD 066 T | SK 30 GD 066 Tp | SK 30 MLI 066 | SK 30 MLI 066p | SK35 DGD 12T4 Tp | SK 35 DGDL 12T4 ETE2 | SK 35 DGDL 12T4 T | SK 35 DGDL 126 T | SK 35 GAL 12T4 | SK 35 GAR 12T4 | SK 35 GB 12T4 | SK 35 GD 12T4 ET | SK 35 GD 126 ET | SK 35 GD 12T4 ETE1 | SK 35 GD 065 ET | SK 35 MLI 12T4 P | SK 45 GAL 063 | SK 45 GAR 063 | SK 45 GB 063 | SK 45 FD 063 | SK 45 GH 063 | SK 50 GBB 066 T | SK 50 BGLL 073 TUFBPp | SK 50 GD 066 ETp | SK 50 DGDL 12T4 T | SK 50 DGDL 066 ETE2 | SK 50 DGDL 066 | SK 50 MLI 066 | SK 50 GD 07E3 ETE1 | SK 50 MLI 07F3 D1p | SK 50 GD 12T4 T | SK 50 GD 12T4 Tp | SK 50 GD 126 T | SK 50 DGDL 126 T | SK 50 GH 12T4 T | SK 50 GAL 065 | SK 50 GAR 065 | SK 50 GARL 065 F | SK 50 GARL 065 USA | SK 50 GB 065 |  SK 50 GH 065 F | SK 50 GD 066 ET | SK 50 GB 12T4 T | SK 55 GARL 065 E | SK 60 GAL 125 | SK 60 GAR 125 | SK 60 GB 125 | SK 70 MLI 12T4 Tp | SK 75 DGDL 066 T | SK 75 GARL 065 E | SK 75 GB 066 T | SK 75 GBB 066 T | SK 75 GD 066 T | SK 75 MLI 066 T | SK 75 GHL 07F3TD1 | SK 75 GD 07E3 ETE2 | SK 75 GB 12T4 T | SK 75 GD 12T4 Tp | SK 75 GD 126 T | SK 80 GB 125 T | SK 80 TMLI12F4Tp | SK 80 GB 063 | SK 80 GB 125 T | SK 80 GM 063 | SK 100 DGDL 066 T | SK 100 GB 066 T | SK 100 GD 07F3 TD1 | SK 100 MLI 07F3 TD1p | SK 100 MLI 066 T | SK 100 GB 12T4 T | SK 100 GD 12T4 T | SK 100 GD 126 T | SK 100 GH 12T4 T | SK 100 GD 066 T | SK 120 GB 12F4 T | SK 150 MLI 07L5 TD1E2 | SK 150 GB 066 T | SK 150 GD 066 T | SK 150 MLI 066 T | SK 150 MLI 07L5 TD1p | SK 151 GALE 07F3 TUF | SK 150 GAH 12T4 Tp | SK 150 MLIB 12F4 TE2 | SK 150 MLIT 12F4 Tp | SK 150 MLI 07F3 TD1p | SK 150 MLIT 12F4 TE2 | SK 200 GB 12T4 Tp | SK 200 TMLI 12F4 TE2 |SK 200 GD 066 T

-

نام قطعه

جریان

(آمپر)

ولتاژ

(ولت)

کاربردها

1

SK 9 BGD 065 ET

6

600

اینورتر

سرووموتور

2

SK 9 DGD 065 ET

6

600

اینورتر

3

SK 10 DGDL 065 ET

6

4

SK 10 BGD 065 ET

6

5

SK 10 DGDL 126 ET

8

6

SK 10 GD 12T4 ET

10

1200

-

7

SK 10 DGDL 12T4 ET

10

1200

یکسو کننده پل سه فاز

اینورتر پل سه فاز

Brake chopper

8

SK 15 GH 063

15

600

سوییچینگ (برای کاربردهای خطی)

اینورتر

منبع تغذیه سوییچ مد

UPS

9

SK 15 DGDL 12T4 ET

15

1200

یکسو کننده پل سه فاز

اینورتر پل سه فاز

Brake chopper

10

SK 15 DGDL 126 ET

15

1200

اینورتر

11

SK 15 GD 12T4 ET

15

12

SK 20 DGD 065 ET

20

600

13

SK 20 DGDL 065 ET

14

SK 20 DGDL 066 ET

20

600

اینورتر تا 6.3 KVA

موتور معمولی تا 4kw

15

SK 20 GD 066 ET

16

SK 20 MLI 066

17

SK 25 DGD 12T4 Tp

25

120

درایو موتور

18

SK 25 DGDL 12T4 ETE2

1200

 

اینورتر تا توان 25kVA

موتور معمولی تا توان 11kW

19

SK 25 DGDL 12T4 T

20

SK 25 DGDL 126 T

اینورتر تا توان 16kVA

موتور معمولی تا توان 7.5 kw

21

SK 25 GAR 12F4 TSC

اینورتر

موتور درایو

22

SK 25 GB 12T4

25

1200

-

23

SK 25 GD 12T4 ET

-

24

SK 25 GD 12T4 ETp

اینورتر

25

SK 25 GD 126 ET

26

SK 25 GH 12T4

25

1200

اینورتر

درایو موتور

27

SK 25 GH 063

25

600

سوییچینگ

اینورتر

منبع تغذیه سوییچ مد

UPS

28

SK 25 GAD 063 T

30

600

اینورتر تا 6.3 KVA

موتور معمولی تا 4kw

29

SK 20 GD 063

سوییچینگ

اینورتر

منبع تغذیه سوییچ مد

UPS

30

SK 30 DGDL 066 ET

30

600

اینورتر تا 10KVA

موتور معمولی تا توان 4kW

31

SK 30 GBB 066 T

-

32

SK 30 GD 066 T

اینورتر تا 10 kVA

موتور معمولی تا 4kW

33

SK 30 GD 066 Tp

34

SK 30 MLI 066

اینورتر سه سطحی

UPS

35

SK 30 MLI 066p

36

SK35 DGD 12T4 Tp

35

1200

-

37

SK 35 DGDL 12T4 ETE2

اینورتر تا توان 30kVA

موتور معمولی تا توان 15kW

38

SK 35 DGDL 12T4 T

اینورتر تا توان 19kVA

موتور معمولی تا توان 7.5 kW

39

SK 35 DGDL 126 T

اینورتر تا توان 19kVA

موتور معمولی تا توان 7.5 kW

40

SK 35 GAL 12T4

اینورتر

درایو موتور

41

SK 35 GAR 12T4

35

1200

42

SK 35 GB 12T4

43

SK 35 GD 12T4 ET

اینورتر تا توان 22kVA

موتور معمولی تا توان 11kW

44

SK 35 GD 126 ET

45

SK 35 GD 12T4 ETE1

اینورتر تا توان 33kVA

موتور معمولی تا توان 14kW

46

SK 35 GD 065 ET

35

600

اینورتر

47

SK 35 MLI 12T4 P

1200

اینورتر سه سطحی NPC

48

SK 45 GAL 063

50

600

سوییچینگ (کاربردهای غیر خطی)

اینورتر

منبع تغذیه سوییچ مد

UPS

49

SK 45 GAR 063

50

600

50

SK 45 GB 063

51

SK 45 FD 063

52

SK 45 GH 063

53

SK 50 GBB 066 T

-

54

SK 50 BGLL 073 TUFBPp

50

650

سوییچینگ (برای کاربردهای غیر خطی)

اینورتر

منبع تغذیه سوییچ مد

55

SK 50 GD 066 ETp

50

600

اینورتر تا توان 12.5kVA

موتور معمولی تا توان 5.5 kW

56

SK 50 DGDL 12T4 T

120

اینورتر تا توان 26kVA

موتور معمولی تا توان 15 kW

57

SK 50 DGDL 066 ETE2

50

600

اینورتر تا توان 18kVA

موتور معمولی تا توان 7.5 kW

58

SK 50 DGDL 066

59

SK 50 MLI 066

اینورتر سه سطحی

UPS

60

SK 50 GD 07E3 ETE1

50

650

اینورتر تا توان 33kVA

موتور معمولی تا توان 15kW

61

SK 50 MLI 07F3 D1p

50

650

-

62

SK 50 GD 12T4 T

1200

-

63

SK 50 GD 12T4 Tp

1200

-

64

SK 50 GD 126 T

50

1200

اینورتر تا توان 28kVA

موتور معمولی تا توان 15kW

65

SK 50 DGDL 126 T

66

SK 50 GH 12T4 T

رگولاتور ولتاژ

67

SK 50 GAL 065

50

600

سوییچینگ ( برای استفاده های غیر خطی)

اینورتر

منبع تغذیه سوییچ مد

UPS

68

SK 50 GAR 065

69

SK 50 GARL 065 F

70

SK 50 GARL 065 USA

71

SK 50 GB 065

 

72

SK 50 GH 065 F

73

SK 50 GD 066 ET

50

600

اینورتر تا توان 12.5kVA

موتور معمولی تا توان 5.5 kW

74

SK 50 GB 12T4 T

50

1200

-

75

SK 55 GARL 065 E

55

600

سوییچینگ (برای کاربردهای غیر خطی)

منبع تغذیه سوییچ مد

UPS

Double PFC

اینورتر مولتی لول

76

SK 60 GAL 125

60

 

1200

سوییچینگ  ( برای کاربردهای غیر خطی)

اینورتر

منبع تغذیه سوییچ مد

UPS

77

SK 60 GAR 125

78

SK 60 GB 125

79

SK 70 MLI 12T4 Tp

70

1200

اینورتر تا توان 12.5KVA

موتور معمولی تا توان 5.5 kW

80

SK 75 DGDL 066 T

75

 

600

 

81

SK 75 GARL 065 E

سوییچینگ ( برای کاربردهای غیر خطی)

منبع تغذیه سوییچ مد

UPS

Double PFC

اینورتر مولتی لول

82

SK 75 GB 066 T

75

600

-

83

SK 75 GBB 066 T

-

84

SK 75 GD 066 T

اینورتر تا توان 16KVA

موتور معمولی تا توان 7.5kW

85

SK 75 MLI 066 T

اینورتر مولتی لول

86

SK 75 GHL 07F3TD1

650

اینورتر

جوشکاری

UPS

 

87

SK 75 GD 07E3 ETE2

اینورتر تا توان 41KVA

موتور معمولی تا توان 18.5kW

88

SK 75 GB 12T4 T

75

1200

-

89

SK 75 GD 12T4 Tp

اینورتر تا توان 36kVA

موتور معمولی تا توان 22kW

90

SK 75 GD 126 T

-

91

SK 80 GB 125 T

80

1200

-

92

SK 80 TMLI12F4Tp

80

 

1200

سوییچینگ (برای سیستم های غیر خطی)

اینورتر

منبع تغذیه سوییچ مد

UPS

93

SK 80 GB 063

600

94

SK 80 GB 125 T

1200

95

SK 80 GM 063

600

اینورتر تا توان 12.5 KVA

موتور معمولی تا توان 5.5 KW

96

SK 100 DGDL 066 T

100

600

-

97

SK 100 GB 066 T

-

98

SK 100 GD 07F3 TD1

650

-

99

SK 100 MLI 07F3 TD1p

100

650

سوییچینگ ( برای کاربردهای غیر خطی)

اینورتر

منبع تغذیه سوییچ مد

UPS

100

SK 100 MLI 066 T

600

اینورتر مولتی لول

101

SK 100 GB 12T4 T

1200

-

102

SK 100 GD 12T4 T

-

103

SK 100 GD 126 T

100

1200

اینورتر تا توان 50kVA

موتور معمولی تا توان 22kW

104

SK 100 GH 12T4 T

رگولاتور ولتاژ

105

SK 100 GD 066 T

600

 

106

SK 120 GB 12F4 T

120

1200

سوسسچسنگ (برای کاربردهای غیر خطی)

اینورتر

منبع تغذیه سوییچ مد

UPS

107

SK 150 MLI 07L5 TD1E2

150

650

UPS

سولار

مناسب برای مبدل سطح ضریب توان مثبت

108

SK 150 GB 066 T

150

600

-

109

SK 150 GD 066 T

600

اینورتر تا 32kVA

موتور معمولی تا توان 15kw

110

SK 150 MLI 066 T

600

اینورتر مولتی لول

111

SK 150 MLI 07L5 TD1p

650

112

SK 151 GALE 07F3 TUF

650

سوییچینگ (برای کاربردهای غیر خطی)

اینورتر

منبع تغذیه سوییچ مد

UPS

113

SK 150 GAH 12T4 Tp

150

1200

114

SK 150 MLIB 12F4 TE2

1200

UPS

Solar

مناسب برای ساختار سه سطحی NPC باس 1500 VDC

115

SK 150 MLIT 12F4 Tp

1200

-

116

SK 150 MLI 07F3 TD1p

650

اینورتر سه سطحی

117

SK 150 MLIT 12F4 TE2

1200

UPS

Solar

مناسب برای ساختار سه سطحی NPC باس 1500 VDC

118

SK 200 GB 12T4 Tp

200

1200

سوییچینگ (برای کاربردهای غیر خطی)

اینورتر

منبع تغذیه سوییچ مد

UPS

119

SK 200 TMLI 12F4 TE2

اینورتر سه سطحی

120

SK 200 GD 066 T

600

اینورتر تا توان 42KVA

موتور معمولی تا توان 18.5 Kw